Regulamin Organizacyjny w Klubie Malucha Tulli Lulli
ul. Dembowskiego 31/1 Wrocław

 • Klub Malucha Tulli Lulli jest prywatną placówką, w której wykonuje się usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne, wychowawcze i edukacyjne dzieci w wieki od 1 do 3 lat. Służy Rodzicom/Opiekunom zainteresowanych z usług żłobkowych na zasadzie powszechnej dostępności i funkcjonuje od poniedziałku do piątku.
 • Do zasadniczych zadań Klubu Malucha oraz personelu zatrudnionego w placówce należy zapewnienie dziecku w czasie jego pobytu warunków bytowania jak najbardziej zbliżonych do domowych, a w szczególności:
 • - stworzenie warunków dla prawidłowego rozwoju psychomotorycznego,
 • - opieki pielęgnacyjnej, wychowawczej i edukacyjnej,
 • - zapewnienie bezpieczeństwa i udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
 • - zapewnienie odpowiedniego, stosownego do wieku wyżywienia, którego zakres obejmuje co najmniej 3 posiłki.
 • Przyjmowanie dzieci do Klubu Malucha odbywa się w godzinach 7-9.30. Odbieranie dzieci w godzinach 14.30-17.00
 • W szczególnych przypadkach dziecko może być przyjęte do żłobka po godz. 9.30. Należy zgłosić taką sytuację do dyrektora, kierownika lub opiekunki.
 • Przyprowadzać i odbierać dziecko mogą Rodzice/opiekunowie lub osoby pełnoletnie pisemnie upoważnione, legitymujące się dowodem tożsamości
 • Nieobecność dziecka należy zgłosić dzień wcześniej lub do godziny 8:00
 • Do Placówki przyprowadzane są tylko dzieci zdrowe. Wszelkie alergie należy zgłosić i dostarczyć w formie pisemnej zaświadczenie.
 • Po przebytej chorobie dziecko może uczęszczać do żłobka, po przedłożeniu przez Rodziców oświadczenia lub zaświadczenia lekarskiego o stanie jego zdrowia.
 • Rodzic powinien zgłosić kiedy dziecko chore. W szczególności należy zgłaszać choroby zakaźne.
 • Odpłatność za czesne należy uiszczać z góry do dnia 5 każdego miesiąca przelewem na konto wskazane w umowie. Konsekwencją nieterminowego uiszczania opłaty wskazanej w umowie jest kara pieniężna doliczana do każdego dnia zwłoki w wysokości odsetek ustawowych. Nie opłacenie czesnego skutkuje rozwiązaniem umowy.
 • Za pozostawione bez zabezpieczania rzeczy oraz wózki w miejscu innym, niż wskazane Klub Malucha nie ponosi odpowiedzialności.
 • Wszelkie uwagi, wnioski i propozycje Rodziców/ Opiekunów w zakresie opieki, pielęgnacji, edukacji dziecka należy zgłaszać dyrektorowi Klubu Maluch Tulli Lulli.
 • W żłobku obowiązuje schemat pracy odpowiadający potrzebom dzieci w nim przebywających:
 • - 7:00 Oczekiwanie i przyjęcie dzieci, dowolne zabawy w kącikach zainteresowań
 • - 8:30 Toaleta, mycie rączek. Śniadanie
 • - 9:00 Wspólne przywitanie. Zajęcia edukacyjne
 • - 9:30 Zajęcia dodatkowe/zajęcia tematyczne
 • - 10:00 Spacer/ Zabawy na tarasie lub w ogródku
 • - 11:00 Toaleta, mycie rączek
 • - 11:30 Zupa
 • - 12:00 Odpoczynek/Leżakowanie/ słuchanie relaksacyjnej muzyki
 • - 14:00 Drugie danie
 • - 14:30 Dowolne zabawy w kącikach zainteresowań, zabawa na świeżym powietrzu
 • - 15:30 Podwieczorek/ oczekiwanie na powrót rodziców.
 • W Klubie Malucha zatrudnione są 3 lub 2 opiekunki oraz dyrektor. Opiekunki z doświadczeniem pełnią funkcję pielęgnacyjną, wychowawczą oraz edukacyjną. Dbają o bezpieczeństwo, higienę oraz samopoczucie dzieci przebywających w placówce. Kontrolują pokarmy, jakie dziecko spożywa w placówce.
 • Współpraca z rodzicami odbywa się na wielu ale przede wszystkim oparta jest na bezpośrednim przekazywaniu Rodzicom informacji bieżących z danego dnia, podczas odbioru dzieci przez rodzica. Dyrektor jest w stałym kontakcie z rodzicami i wszelkie sprawy rozwiązywane są droga mailową, telefonicznie bądź telefoniczne.
 • Regulamin opracowano na postawie ustawy z dnia 4 lutego 2011r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3